Số báo danh và phòng thi Khối 6 - HK 2 năm học 2016-2017

5/8/2017 11:19:26 AM

Danh sách phòng thi và số báo danh của học sinh khối 6 tham gia kỳ thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2016-2017 (gồm 235 em thi vào ngày 10/05/2017)