Quyết định v/v Thành lập đoàn cán bộ tham quan học tập kinh nghiệm Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học

3/6/2018 12:21:41 PM

Quyết định số 236/QĐ-SGDĐT ngày 23/02/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Thành lập đoàn cán bộ tham quan học tập kinh nghiệm Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp Quốc gia năm 2018