Quyết định ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đồng Hới

4/2/2014 10:58:00 PM

Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đồng Hới được ban hành theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố Đồng Hới. Áp dụng cho tất cả các cá nhân, tổ chức tham gia dạy thêm và học thêm trên địa bàn thành phố Đồng Hới...