Kế hoạch Thi và Kiểm tra học kỳ của Phòng GD&ĐT Đồng Hới

10/24/2013 7:03:36 PM

Thực hiện Công văn số 2456/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 08/10/2013 của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT Đồng Hới đã có Công văn số 556/PGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24 tháng 10 năm 2013 hướng dẫn thực hiện như sau: