Danh sách phòng thi và SBD khối 9 - Kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018

12/16/2017 3:52:12 PM

Khối 9 gồm có 247 học sinh được phân bổ vào 10 phòng thi. Trong đó: 07 phòng thi mỗi phòng có 25 học sinh và 03 phòng thi mỗi phòng gồm 24 học sinh