Danh sách phòng thi và SBD khối 8 - Kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018

12/16/2017 3:50:43 PM

Khối 8 gồm có 244 học sinh được phân bổ vào 10 phòng thi. Trong đó: 04 phòng thi mỗi phòng có 25 học sinh và 06 phòng thi mỗi phòng gồm 24 học sinh