Danh sách phòng thi và SBD khối 7 - Kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018

12/16/2017 3:48:09 PM

Khối 7 gồm có 239 học sinh được phân bổ vào 10 phòng thi. Trong đó: 10 phòng thi mỗi phòng có 24 học sinh và 01 phòng thi gồm 23 học sinh