Danh sách phòng thi và SBD khối 6 - Kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018

12/16/2017 3:46:13 PM

Khối 6 gồm có 283 học sinh được phân bổ vào 12 phòng thi. Trong đó: 11 phòng thi mỗi phòng có 24 học sinh và 01 phòng thi gồm 19 học sinh