CV Số 644/PGDĐT V/v Hướng dẫn tổ chức triển khai Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu

8/18/2018 7:25:30 PM

Ngày 13 tháng 8 năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới có công văn số 644/PGDĐT hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành