VB Chỉ đạo khác

Danh sách phòng thi và SBD khối 9 - Kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018

12/16/2017 3:52:12 PM

Danh sách phòng thi và SBD khối 9 - Kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018 Khối 9 gồm có 247 học sinh được phân bổ vào 10 phòng thi. Trong đó: 07 phòng thi mỗi phòng có 25 học sinh và 03 phòng thi mỗi phòng gồm 24 học sinh

Danh sách phòng thi và SBD khối 8 - Kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018

12/16/2017 3:50:43 PM

Danh sách phòng thi và SBD khối 8 - Kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018 Khối 8 gồm có 244 học sinh được phân bổ vào 10 phòng thi. Trong đó: 04 phòng thi mỗi phòng có 25 học sinh và 06 phòng thi mỗi phòng gồm 24 học sinh

Danh sách phòng thi và SBD khối 7 - Kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018

12/16/2017 3:48:09 PM

Danh sách phòng thi và SBD khối 7 - Kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018 Khối 7 gồm có 239 học sinh được phân bổ vào 10 phòng thi. Trong đó: 10 phòng thi mỗi phòng có 24 học sinh và 01 phòng thi gồm 23 học sinh

Danh sách phòng thi và SBD khối 6 - Kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018

12/16/2017 3:46:13 PM

Danh sách phòng thi và SBD khối 6 - Kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2017-2018 Khối 6 gồm có 283 học sinh được phân bổ vào 12 phòng thi. Trong đó: 11 phòng thi mỗi phòng có 24 học sinh và 01 phòng thi gồm 19 học sinh

Số báo danh và phòng thi Khối 6 - HK 2 năm học 2016-2017

5/8/2017 11:19:26 AM

Số báo danh và phòng thi Khối 6 - HK 2 năm học 2016-2017 Danh sách phòng thi và số báo danh của học sinh khối 6 tham gia kỳ thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2016-2017 (gồm 235 em thi vào ngày 10/05/2017)

Số báo danh và phòng thi Khối 7 - HK 2 năm học 2016-2017

5/8/2017 11:17:55 AM

Số báo danh và phòng thi Khối 7 - HK 2 năm học 2016-2017 Danh sách phòng thi và số báo danh của học sinh khối 7 tham gia kỳ thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2016-2017 (gồm 245 em thi vào ngày 11/05/2017)

Số báo danh và phòng thi Khối 8 - HK 2 năm học 2016-2017

5/8/2017 11:15:32 AM

Số báo danh và phòng thi Khối 8 - HK 2 năm học 2016-2017 Danh sách phòng thi và số báo danh của học sinh khối 8 tham gia thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2016-2017. Gồm 246 em thi vào ngày 10/05/2017

Số báo danh và phòng thi Khối 9 - HK 2 năm học 2016-2017

5/8/2017 11:13:02 AM

Số báo danh và phòng thi Khối 9 - HK 2 năm học 2016-2017 Danh sách phòng thi và số báo danh của học sinh khối 9 tham gia kỳ thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2016-2017 (gồm 182 em)

Số báo danh Khối 9 (Kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2016-2017)

12/16/2016 11:19:50 PM

Số báo danh Khối 9 (Kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2016-2017) Nhà trường thông báo số báo danh và phòng thi của kỳ thi Kết thúc Học kỳ 1 năm học 2016-2017. Các em học sinh theo dõi, năm bắt để chủ động trong việc tham gia thi học kỳ.

Số báo danh Khối 8 (Kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2016-2017)

12/16/2016 11:18:13 PM

Số báo danh Khối 8 (Kỳ thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2016-2017) Nhà trường thông báo số báo danh và phòng thi của kỳ thi Kết thúc Học kỳ 1 năm học 2016-2017. Các em học sinh theo dõi, năm bắt để chủ động trong việc tham gia thi học kỳ.

Chọn trang

Lượt truy cập: 5005459 lần

Đang online: 71 người