Thông tư - Quy chế - Điều lệ

Thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng ...

11/5/2015 4:28:41 PM

 Thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng ... hông tư này quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT), bao gồm: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản; Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao; Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia trực tiếp ...

Điều lệ Công đoàn Việt Nam

7/30/2015 2:31:30 PM

Điều lệ Công đoàn Việt Nam Điều lệ Công đoàn hiện hành được Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ XI thông qua tại kỳ họp ngày 30 tháng 7 năm 2013 gồm Lời nói đầu, 10 chương với 45 Điều...

Quy chế Xét công nhận tốt nghiệp THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5/26/2015 3:03:12 PM

Quy chế Xét công nhận tốt nghiệp THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế Xét công nhận tốt nghiệp THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Điều lệ giải bóng chuyền nam CNVC-LĐ chào mừng 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2014)

10/20/2014 7:21:25 PM

Điều lệ giải bóng chuyền nam CNVC-LĐ chào mừng 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2014) Điều lệ số 33/ĐL-CĐGD ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Đồng Hới tổ chức giải bóng chuyền nam công nhân viên chức, lao động chào mừng 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2014

Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

4/17/2014 9:49:30 PM

Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Quy chế này có hiệu lực sau 45 ngày kể ...

Điều lệ trường trung học

4/2/2014 8:42:00 AM

Điều lệ trường trung học Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học gọi chung là Điều lệ trường trung học được ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ GD&ĐT. Điều lệ này chính thức ...

Quy chế Đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT theo Thông tư 58 của Bộ GD&ĐT

3/6/2014 3:35:46 AM

Quy chế Đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT theo Thông tư 58 của Bộ GD&ĐT Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2012. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ ...

Thông tư số 01/TT-BGDĐT V/v Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

2/5/2014 3:05:21 PM

Thông tư số 01/TT-BGDĐT V/v Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau đây gọi là Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, viết tắt: KNLNNVN) áp dụng cho các chương trình đào tạo ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ và người học ngoại ngữ trong hệ thống ...

BNV-Hướng dẫn công tác nâng lương

12/24/2013 3:42:55 PM

BNV-Hướng dẫn công tác nâng lương Thông tư Số 08/2013-TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

[THCS1NL] QUY CHẾ THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI TRƯỜNG THCS SỐ 1 NAM LÝ

4/25/2013 9:17:44 PM

[THCS1NL] QUY CHẾ THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI TRƯỜNG THCS SỐ 1 NAM LÝ Qui chế này được công khai trên trang webside của nhà trường vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

Chọn trang

Lượt truy cập: 5004819 lần

Đang online: 93 người