QĐ cấp Trung ương

Số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập ...

10/22/2014 10:31:56 AM

 Số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Đề án Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"

Số 01/QĐ-BGDĐT V/v Ban hành Chương trình Giáo dục Phổ thông môn Tiếng Anh thí điểm cấp THCS

8/18/2014 2:54:19 AM

Số 01/QĐ-BGDĐT V/v Ban hành Chương trình Giáo dục Phổ thông môn Tiếng Anh thí điểm cấp THCS Quyết định số 01/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 01 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình Giáo dục Phổ thông môn Tiếng Anh thí điểm cấp Trung học Cơ sở

Số: 51/2002/QĐ-BGDĐT về việc Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và trường ...

12/19/2013 9:10:11 PM

 Số: 51/2002/QĐ-BGDĐT về việc Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và trường ... Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và trường THPT ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 21 điều trong 5 chương...

Qui định về chế độ bồi dưỡng giáo viên thể dục

2/23/2013 12:32:32 AM

Qui định về chế độ bồi dưỡng giáo viên thể dục Qui định về chế độ của giáo viên, giảng viên thể dục

Chọn trang

Lượt truy cập: 5005451 lần

Đang online: 63 người