Luật - Pháp lệnh

Luật Công đoàn 2012

7/30/2015 2:51:29 PM

Luật Công đoàn 2012 Số 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội Khóa XIII thông qua Luật Công đoàn Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 thay thế cho Luật Công đoàn năm 1990

Luật Cán bộ, công chức (2008)

3/4/2015 6:59:24 AM

Luật Cán bộ, công chức (2008) Luật Cán bộ, công chức mang số hiệu 22/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008

Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2005

4/15/2014 9:37:04 PM

Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2005 Luật Số 44/2009/QH12 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2005. Luật này được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 25 tháng 11 năm 2009 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng ...

Luật Viên chức 2012

4/4/2014 10:35:03 AM

Luật Viên chức 2012 Luật Viên chức 2012 có số hiệu 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quóc hội khóa 12. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 và chính ...

Luật Giáo dục 2005

3/30/2014 11:34:00 PM

Luật Giáo dục 2005 Luật Giáo dục 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006

Chọn trang

Lượt truy cập: 5005479 lần

Đang online: 91 người