Thông tư - Quy chế - Điều lệ

Thông tư số 01/TT-BGDĐT V/v Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

2/5/2014 3:05:21 PM

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau đây gọi là Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, viết tắt: KNLNNVN) áp dụng cho các chương trình đào tạo ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ và người học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân...

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 2392