Thông tư - Quy chế - Điều lệ

Điều lệ Công đoàn Việt Nam

7/30/2015 2:31:30 PM

Điều lệ Công đoàn hiện hành được Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ XI thông qua tại kỳ họp ngày 30 tháng 7 năm 2013 gồm Lời nói đầu, 10 chương với 45 Điều...Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 8825