Thông tư - Quy chế - Điều lệ

BNV-Hướng dẫn công tác nâng lương

12/24/2013 3:42:55 PM

Thông tư Số 08/2013-TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 4493