Kế hoạch Chung

Kế hoạch Thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020" theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Đồng Hới"

10/22/2014 10:01:00 AM

Kế hoạch Số 80/KH-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc Thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020" theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Đồng Hới"

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 1232