Chuyên Mục Măng non

Kế hoạch Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2014-2015

10/20/2014 12:29:28 AM

Kế hoạch Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2014 – 2015 của Liên đội Trường THCS Số 1 Nam Lý sẽ được tổ chức vào hồi 14h30 thứ 6 ngày 23 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

NHIỆM KỲ 2014 - 2015

 

Căn cứ Chương trình Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2014-2015 của Hội đồng Đội thành phố Đồng Hới và Kế hoạch năm học 2014-2015 của Trường THCS số 1 Nam Lý. Liên đội Trường THCS số 1 Nam Lý lập Kế hoạch tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ: Năm học 2014-2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:

 -  Đại hội tổ chức nhằm tổng kết những kết quả đã đạt được của Liên đội trong nhiệm kỳ 2013 - 2014 và đề ra phương hướng hoạt động đội năm học 2014 - 2015; làm cơ sở để đội viên, trong Liên đội rèn luyện và phấn đấu.

- Thông qua Đại hội Liên đội, các em đội viên  hiểu được Nghị quyết Đại hội. Biến Nghị quyết Đại hội thành những việc làm thiết thực nhằm xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh về cả tư tưởng chính trị, tổ chức hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học năm học 2014 – 2015 mà nhà trường đề ra nhằm củng cố tinh thần đoàn kết, giúp các em thêm phần tin yêu vào tổ chức Đội.

II. NỘI DUNG:

- Tồng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 – 2014, xây dựng chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội năm học 2014– 2105.

- Bầu ra BCH Liên đội mới có đủ năng lực, khă năng và lòng nhiệt tình điều hành các nội dung, phong trào của Đội trong năm học 2014 – 2015.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian tổ chức đại hội trù bị: 14h30p thứ 5 ngày 22 tháng 10 năm 2014

- Thời gian tổ chức đại hội chính thức : 14h30 thứ 6 ngày 23 tháng 10 năm 2014.

- Địa điểm: Trường THCS số 1 Nam Lý

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đại biểu Đội viên: 38 đại biểu

2. Đại biểu khách dự: 26 đại biểu

- BGH nhà trường: 1

- Cấp Thành Phố: 1 đại biểu                        

- Cấp Phường:1 đại biểu

- Hội Phụ huynh: 1 Đại Biểu

- Chi đoàn: 1 đại biểu

- Ban đại diện CMHS: 1 đại biểu                                   

- Công đoàn: 1 đại biểu

- Tất cả các Giáo viên chủ nhiệm: 19 đại biểu

V. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1.     V¨n nghÖ chµo mõng

2.     Nghi lÔ

3.     Tuyªn bè lý do, gݬi thiÖu ®¹i biÓu,§oµn CT, TK §H

4.     Th«ng qua ch­¬ng tr×nh ®¹i héi

5.     §äc b¸o c¸o tæng kÕt n¨m häc 2013 -2014 vµ dù th¶o ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng n¨m häc 2014 - 2015.

6.     Tham luËn ®¹i héi

7.     §¹i biÓu ph¸t biÓu ý kiÕn

8.     BiÓu quyÕt c¸c chØ tiªu

9.     BÇu ban chØ huy L§ Míi

10.Th­ ký th«ng qua nghÞ quyÕt ®¹i héi

11Chµo cê BÕ m¹c

Trong qu¸ tr×nh §H cã xen kÏ ch­¬ng tr×nh VN.

VI. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

1. Lập kế hoạch và thông báo triển khai: Thầy TPT

2. Chuẩn bị văn nghệ: Ban chỉ huy Liên đội

3. Chuẩn bị nội dung chương trình đại hội :Thầy TPT, LĐ trưởng, LĐ phó.

4. Đón tiếp đại biểu, tiếp khách : Ban chỉ huy Liên đội

5. Chuẩn bị giấy mời: Thầy TPT

6. Ban kiểm phiếu do các Chi đội bầu

7. Dẫn chương trình: Liên Đội trưởng + chủ tịch đoàn

8. Trang trí Đại hội: Thầy TPT, Đoàn Viên GV nam.

9. Phụ trách âm thanh: Thầy Lương.

10. Chụp hình: Thầy Hậu

VII. TRANG PHỤC:

- Học sinh mặc trang phục đi học.

- Đội viên phải đeo khăn quàng

Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2014 – 2015 của Liên đội Trường THCS Số 1 Nam Lý, đề nghị các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc có hiệu quả.

Hoàng Công Hậu

Đóng góp ý kiến Bản in
Họ và tên*
Email*
Phản hồi*
  Mã xác nhận: 8758

Các Tin đã đăng