Thông báo

Tb tuyển sinh vào lớp 10 tpht chuyên võ ... Số báo danh khối 6 kỳ thi kết thúc ... Số báo danh khối 7 kỳ thi kết thúc ... Số báo danh khối 8 kỳ thi kết thúc ... Số báo danh khối 9 kỳ thi kết thúc ...

Danh mục chính

CLIP

Chưa có video ...

Liên Kết Nhanh

Thông tin truy cập

Lượt truy cập: 5, 212, 257 lần

Đang online: 3 người

TKB Khối 6

Thời khóa biểu Khối 6 (Buổi sáng)

8/23/2019 5:27:22 PM
Áp dụng từ ngày 26/08/2019

Thời khóa biểu Khối 6 (Buổi sáng)

Áp dụng từ ngày 26/08/2019

Ngày Tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6
Thứ 2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
2 GDCD - Lệ Toán - Hằng Ng.ngữ - Linh Ng.ngữ - Hà A Sinh - T. Hoa Sinh - Dung
3 Văn - Mười Tin - Phúc C.nghệ - Lệ Nhạc - Thái TD - Chuyên C.nghệ - Tr.Thắm
4 Văn - Mười TD - Linh Lí - Trang Tin - Phúc Địa - Xuyên Toán - Nguyệt
5 Toán - Hằng Sinh - T. Hoa Địa - Xuyên Văn - Mười Toán - Nguyệt GDCD - Lệ
Thứ 3 1 Văn - Mười M.thuật - Anh MT Toán - Hằng GDCD - Lệ Nhạc - Thái Địa - Xuyên
2 Sử - Xuyên Địa - Thương GDCD - Lệ Văn - Mười Tin - Phúc Sinh - Dung
3 Toán - Hằng Sử - Xuyên Văn - Mười Tin - Phúc Văn - Điệp Ng.ngữ - B.Anh
4 Toán - Hằng Ng.ngữ - B.Anh Văn - Mười Sinh - Dung Ng.ngữ - Hà A C.nghệ - Tr.Thắm
5            
Thứ 4 1 Ng.ngữ - Linh C.nghệ - Lệ M.thuật - Anh MT Sử - Xuyên Tin - Phúc TD - Chuyên
2 Địa - Thương Lí - Trang Sử - Xuyên C.nghệ - Lệ Sinh - T. Hoa Văn - Điệp
3 Sinh - T. Hoa Văn - Mười TD - Linh M.thuật - Anh MT Toán - Nguyệt Văn - Điệp
4 Tin - Phúc Văn - Mười Nhạc - Thái TD - Linh Toán - Nguyệt Ng.ngữ - B.Anh
5 C.nghệ - Lệ Ng.ngữ - B.Anh Văn - Mười Toán - Nguyệt Lí - Trang Tin - Phúc
Thứ 5 1 Sinh - T. Hoa TD - Linh Văn - Mười Ng.ngữ - Hà A Sử - Xuyên Lí - Trang
2 Văn - Mười GDCD - Lệ Ng.ngữ - Linh Sinh - Dung Toán - Nguyệt Sử - Xuyên
3 TD - Linh Sinh - T. Hoa C.nghệ - Lệ Địa - Xuyên Văn - Điệp Toán - Nguyệt
4 Toán - Hằng Văn - Mười Sinh - Dung C.nghệ - Lệ Văn - Điệp Ng.ngữ - B.Anh
5            
Thứ 6 1 Ng.ngữ - Linh Toán - Hằng Tin - Phúc Ng.ngữ - Hà A M.thuật - Anh MT Văn - Điệp
2 M.thuật - Anh MT Toán - Hằng Ng.ngữ - Linh Lí - Trang TD - Chuyên Văn - Điệp
3 Tin - Phúc Nhạc - Thái TD - Linh Toán - Nguyệt Ng.ngữ - Hà A TD - Chuyên
4 Lí - Trang Tin - Phúc Toán - Hằng Toán - Nguyệt C.nghệ - Tr.Thắm Nhạc - Thái
5            
Thứ 7 1 Nhạc - Thái Ng.ngữ - B.Anh Toán - Hằng Văn - Mười Văn - Điệp Toán - Nguyệt
2 TD - Linh C.nghệ - Lệ Toán - Hằng Văn - Mười Ng.ngữ - Hà A Toán - Nguyệt
3 C.nghệ - Lệ Toán - Hằng Tin - Phúc TD - Linh C.nghệ - Tr.Thắm M.thuật - Anh MT
4 Ng.ngữ - Linh Văn - Mười Sinh - Dung Toán - Nguyệt GDCD - Lệ Tin - Phúc
5 SH - Mười SH - B.Anh SH - Phúc SH - Lệ SH - Thái SH - Dung

 

Các Tin đã đăng
Bản quyền thuộc về Trường THCS Số 1 Nam Lý.
Địa chỉ:TDP 10-P.Nam Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Được quản lý và biên tập bởi Hoàng Công Hậu – Quản trị Công nghệ thông tin và Truyền thông nhà trường
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
© Phát triển bởi :VNPT Quảng Bình-Trung tâm CNTT

Mọi hành vi sao chép phải được sự đồng ý của ban quản trị.