Thông báo

Tb tuyển sinh vào lớp 10 tpht chuyên võ ... Danh sách hs thi học sinh giỏi lớp 9 ... Số báo danh khối 6 kỳ thi kết thúc ... Số báo danh khối 7 kỳ thi kết thúc ... Số báo danh khối 8 kỳ thi kết thúc ...

Danh mục chính

CLIP

Liên Kết Nhanh

Thông tin truy cập

Lượt truy cập: 5, 123, 251 lần

Đang online: 88 người

Cơ cấu tổ chức

Bộ máy tổ chức trường THCS Số 1 Nam Lý năm học 2015-2016

7/25/2015 9:02:06 AM
Trường THCS Số 1 Nam Lý là đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới chịu trách nhiệm giáo dục trẻ từ độ tuổi 11 đến 14 hoàn thành phổ cập giáo dục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương...
     Năm học 2015-2016, trường THCS Số 1 Nam Lý có nhiều thay đổi về nhân sự cả giáo viên lẫn cán bộ quản lý. Đây là một bước chuyển mới gắn với nhiều thách thức cũng như tiềm năng trong tiến trình phát triển của nhà trường với lịch sử hơn nửa thế kỉ trôi qua...


    Với sứ mệnh, nhiệm vụ được giao, nhà trường vẫn tiếp tục duy trì và xây dựng cơ cấu nhân sự phù hợp với tiêu chuẩn, nhu cầu của một đơn vị trường học cấp THCS đạt chuẩn Quốc gia hoàn thiện và đạt chất lượng cao.

I. CHI BỘ ĐẢNG VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

1. Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam

Chi bộ trường THCS Số 1 Nam Lý là hạt nhân chính trị, là cơ quan lãnh đạo cao nhất thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ được giao về mọi mặt công tác: chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể được thành lập và hoạt động tại đơn vị; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng Chi bộ và đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong công tác.

Chi bộ trường THCS Số 1 Nam Lý năm học 2015-2016 gồm có 38 đảng viên hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của 01 Bí thư và 01 Phó bí thư cùng các Chi ủy viên.

1.1. Bí thư Chi bộ - đồng chí Phan Xuân Trường (Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Sư phạm nhà trường)

- Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Đảng bộ cấp trên về toàn bộ hoạt động của Chi bộ. Phụ trách chung và lãnh đạo trực tiếp các công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức cán bộ, chế độ chính sách; xây dựng Đảng; công tác chính trị, an ninh, quốc phòng;

- Lập chương trình công tác theo từng năm học, từng học kỳ và chỉ đạo, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của cấp uỷ.

- Nắm vững nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời gian, chuẩn bị các vấn đề cần đề xuất để đưa ra hội nghị chi bộ xem xét quyết định; chuẩn bị nội dung và chỉ đạo, chủ trì các cuộc họp của chi bộ, thông qua chi bộ để kết luận những vấn đề đã được thảo luận tại kỳ họp của chi bộ; bảo đảm cho sinh hoạt của chi bộ đúng định kỳ, đúng thủ tục, đúng nguyên tắc, không ngừng tăng cường đoàn kết nội bộ chi bộ; tổ chức Lễ kết nạp đảng viên và các sự  kiện khác của Chi bộ.

- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Chi bộ với Đảng ủy, Ban Giám hiệu, chính quyền đơn vị, các tổ chức liên quan thông qua Quy chế làm việc cụ thể.

1.2. Phó Bí thư Chi bộ - đồng chí Nguyễn Thị Cúc (Phó Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở)

- Phó Bí thư phụ trách các công việc được chi bộ phân công theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ của từng năm học. Phó Bí thư được quyền thay Bí thư giải quyết công việc khi Bí thư đi vắng hoặc được Bí thư ủy quyền; được quyền ký tất cả các văn bản của chi bộ; lãnh đạo trực tiếp các công tác tổng hợp; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân và y tế; các công tác đoàn thể; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; công tác dân vận; công tác báo cáo và các công tác khác theo sự phân công của chi bộ.

2. Công đoàn Cơ sở

Công đoàn Cơ sở trường THCS Số 1 Nam Lý trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Đồng Hới là một tổ chức chính trị - xã hội quan trọng tiếp theo sau Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công đoàn Cơ sở trường THCS Số 1 Nam Lý năm học 2015-2016 gồm có 50 đoàn viên, lao động với Ban Chấp hành gồm có 03 đồng chí do đồng chí Nguyễn Thị Cúc – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng làm Chủ tịch. Công đoàn Cơ sở hoạt động với chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 17 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và theo quy định của Luật Công đoàn Việt Nam (năm 2013). Cụ thể:

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.

- Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị, thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Phát triển đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

Một trong những nhân tố quan trọng làm nên những thành công rực rỡ của trường THCS Số 1 Nam Lý trong những năm qua chính là việc xây dựng một tập thể đoàn kết, keo sơn, đầy ắp tình thương yêu. Cùng với Chi bộ Đảng, Công đoàn Cơ sở THCS Số 1 Nam Lý luôn đặt nhiệm vụ xây dựng mái ấm công đoàn, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của giáo viên lên trên hết. Chính điều đó đã tạo nên nhiều động lực to lớn để mỗi giáo viên yên tâm, phấn khởi trong công tác, thắp lên những ngọn lửa khát khao trong công tác giáo dục của toàn trường...

II. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng được thực hiện theo quy định tại các Điều 18, 19 và 20 của Điều lệ trường trung học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đạo tạo

1. Hiệu trưởng: Phan Xuân Trường

Hiệu trưởng sinh hoạt ở tổ chuyên môn Hành chính - Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ trường trung học, các nhiệm vụ khác do lãnh đạo cấp trên phân công:

- Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;

- Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường được quy định tại khoản 3 Điều 20 của Điều lệ trường trung học;

- Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

- Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

- Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;

- Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;

- Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;

- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên và học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;

- Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường;

- Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

 

2. Phó Hiệu trưởng:  Nguyễn Thị Cúc

Phó Hiệu trưởng sinh hoạt ở tổ chuyên môn Ngoại ngữ, tham gia giảng dạy môn Tiếng Anh, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ trường trung học đồng thời, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, về các nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công:

- Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các công việc được giao;

- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;

- Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

(*) Quản lý công tác chuyên môn

- Phụ trách chỉ đạo, quản lý các hoạt động dạy và học, Dạy-học nghề phổ thông; công tác giáo vụ; thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường khi được ủy quyền.

- Giữ chức Phó chủ tịch các Hội đồng khoa học, thi đua – khen thưởng, kỷ luật, tuyển sinh và các hội đồng tư vấn khác;

- Soạn thảo thời khóa biểu trình Hiệu trưởng phê duyệt và ban hành, soạn thảo các kế hoạch, báo cáo, thống kê về hoạt động dạy-học, giáo vụ; kiểm tra, thanh tra giáo viên, ký học bạ và các sổ sách văn phòng;

(*) Trực tiếp phụ trách các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, lao động-vệ sinh, an ninh trật tự; bồi dưỡng giáo viên...

- Phụ trách chỉ đạo, quản lý các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các tổ chức đoàn thể và các hoạt động xã hội; triển khai các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao, phong trào xã hội; Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường khi được ủy quyền.

- Phụ trách chỉ đạo, quản lý các hoạt động lao động-vệ sinh, an ninh trật tự; bồi dưỡng giáo viên; triển khai các cuộc thi về chuyên môn;

3. Quan hệ công tác trong Ban Giám hiệu

Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng, được Hiệu trưởng phân công phụ trách chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và quản lý một số bộ phận thuộc nhà trường; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các nhiệm vụ được phân công.

Phó Hiệu trưởng có thể thay mặt Hiệu trưởng giải quyết công việc được Hiệu trưởng phân công theo 02 nguyên tắc sau :

- Được nhân danh, sử dụng quyền hạn của Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước pháp luật về các quyết định của mình trong giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Chủ động giải quyết các công việc được giao; nếu có vấn đề nằm ngoài tầm trách nhiệm, các vấn đề mới phát sinh, chưa có các quy định pháp quy điều chỉnh thì phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng để giải quyết.

Khi Phó Hiệu trưởng đi vắng, Hiệu trưởng sẽ trực tiếp giải quyết các công việc nảy sinh.

Khi Hiệu trưởng đi vắng hoặc không có điều kiện trực tiếp giải quyết công việc, chủ trì các cuộc họp thì Phó Hiệu trưởng được uỷ quyền thay mặt Hiệu trưởng giải quyết và điều hành các công việc của Nhà trường.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Hiệu trưởng sẽ điều chỉnh việc phân công cho phù hợp đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ công tác thông suốt và đạt hiệu quả cao.

III. TỔ CHUYÊN MÔN

Trường THCS Số 1 Nam Lý gồm có 05 tổ chuyên môn cùng 01 tổ Hành chính – Văn phòng được tổ chức hoạt động theo các Điều 16 và 17 của Điều lệ trường trung học:

- Tổ Toán – Lý;

- Tổ Văn – Giáo dục công dân;

- Tổ Ngoại ngữ;

- Tổ Sinh – Hóa;

 - Tổ Sử - Thể - Âm nhạc và Mỹ thuật;

Mỗi tổ chuyên môn có 01 tổ trưởng, từ 1 đến 2 tổ phó chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ vào đầu năm học. Theo đó, tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường;

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên thuộc tổ.

- Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần.

Tổ Hành chính - Văn phòng gồm có 07 giáo viên và nhân viên đảm nhiệm các phần hành: kế toán, thủ quĩ, văn thư – lưu trữ, y tế, thư viện, thiết bị và Đoàn – Đội gồm có 01 tổ trưởng và 01 Phó tổ trưởng hoạt động dưới sự giám sát, chỉ đạo của Ban Giám hiệu mà đứng đầu là Hiệu trưởng nhà trường...

IV. ĐOÀN THANH NIÊN VÀ ĐỘI THIẾU NIÊN

Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là 2 tổ chức chính trị cơ bản, tham gia sâu rộng vào các hoạt động của nhà trường đặc biệt là công tác phối kết hợp giáo dục thanh - thiếu niên, là cánh tay đắc lực của Chi bộ Đảng trong việc xây dựng và phát triển các hoạt động của nhà trường ngày một lớn mạnh và đạt kết quả cao...

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Năm học 2015-2016, Chi Đoàn Thanh niên của trường THCS Số 1 Nam Lý trực thuộc Đoàn phường Nam Lý với 10 đồng chí:

01

Đồng chí

Trương Thị Thanh

Hoa

- Bí thư BCH Chi Đoàn

02

Đồng chí

Võ Tuấn

Anh

- Phó Bí thư BCH Chi Đoàn

03

Đồng chí

Nguyễn Thành

Huân

- Ủy viên BCH Chi Đoàn

04

Đồng chí

Võ Hoàng

Minh

- Đoàn viên

05

Đồng chí

Hoàng Ngọc

Như

- Đoàn viên

06

Đồng chí

Nguyễn Thị Thùy

Linh

- Đoàn viên

07

Đồng chí

Hoàng Công

Hậu

- Đoàn viên

08

Đồng chí

Hoàng Thúy

Ngân

- Đoàn viên

09

Đồng chí

Nguyễn Thị Thu

Hằng

- Đoàn viên

10

Đồng chí

Lương Duy Nhật

Minh

- Đoàn viên

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển và ngày càng lớn mạnh của nhà trường, Chi Đoàn Thanh niên THCS Số 1 Nam Lý luôn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, nỗ lực hết mình vì sự nghiệp giáo dục, không ngừng sáng tạo và say mê tổ chức, phát triển phong trào thanh - thiếu niên với nhiều mô hình mới đặc sắc và thiết thực. Dưới sự lãnh đạo chung của Chi bộ Đảng và Ban Giám hiệu nhà trường, Chi Đoàn thanh niên đã và đang hoạt động tích cực trong các chương trình phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần to lớn và quan trọng trong việc xây dựng thành công "Trường học an toàn về an ninh trật tự" được chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận trong thời gian qua...

2. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của học sinh THCS, là nơi để các em bước đầu tham gia sâu rộng vào các mối quan hệ xã hội, là nơi để các em học tập, vui chơi và trưởng thành từ những hoạt động mang tính giáo dục của Đội. Liên Đội trường THCS Số 1 Nam Lý là tập hợp của 21 Chi Đội với tổng cộng 887 Đội viên hoạt động trong phong trào chung của Hội đồng Đội thành phố Đồng Hới.

Với bề dày lịch sử của một mái trường đã qua hơn nửa thế kỉ, tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tại trường THCS Số 1 Nam Lý luôn là điểm sáng trong các phong trào thanh - thiếu nhi của toàn tỉnh Quảng Bình, là nơi hun đúc nên bao thế hệ tài năng của quê hương... Tiếp theo những mô hình điểm đã được Hội đồng Đội tỉnh chọn và tổ chức trong năm học vừa qua, thời gian tới, Liên Đội THCS Số 1 Nam Lý sẽ tiếp tục gánh vác thêm nhiều trọng trách, tiếp tục duy trì và đưa phong trào giáo dục thiếu niên ngày càng phát triển đi lên, xây dựng môi trường học tập thân thiện, vui nhộn, sôi động và an toàn...Trường THCS số 1 Nam Lý năm học 2015-2016

Posted by Hoàng Công Hậu on 27 Tháng 9 2015

Hoàng Công Hậu

Các Tin đã đăng

  Danh sách CB-GV&NV năm học 2013 - 2014 8/23/2013 12:13:00 PM

  Nội qui Trường THCS Số 1 Nam Lý 11/26/2012 3:18:06 AM

  Bộ máy tổ chức Nhà trường 9/14/2012 10:19:14 AM

Bản quyền thuộc về Trường THCS Số 1 Nam Lý.
Địa chỉ:TDP 10-P.Nam Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Được quản lý và biên tập bởi Hoàng Công Hậu – Quản trị Công nghệ thông tin và Truyền thông nhà trường
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
© Phát triển bởi :VNPT Quảng Bình-Trung tâm CNTT

Mọi hành vi sao chép phải được sự đồng ý của ban quản trị.